WSTĘP

Czego dotyczy Polityka Prywatności?

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy sposób, w jaki Salon Optyczny „Do zobaczenia” przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych przez nas za pośrednictwem strony internetowej oraz w związku ze świadczonymi usługami.

Polityka prywatności dzieli się na cztery części:

I INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Kontakt z nami
 2. Zmiany w Polityce Prywatności
 3. Definicje

II TWOJE DANE OSOBOWE – informacje o tym, jak są przetwarzane Twoje dane osobowe

 1. Kto jest administratorem moich danych?
 2. Jakie dane są przetwarzane?
 3. Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?
 4. W jakich celach i na jakich podstawach moje dane są przetwarzane?
 5. Jak długo są przechowywane moje dane?
 6. Gdzie są przetwarzane moje dane osobowe?
 7. Komu są udostępniane moje dane?
 8. Czy na podstawie moich danych są podejmowane względem mnie w sposób automatyczny decyzje, które na mnie wpływają?

III TWOJE PRAWA – informacje o tym, jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Jak mogę realizować moje prawa?

 1. Prawo dostępu
 2. Prawa związane z przetwarzaniem danych
 3. Prawo do cofnięcia zgody
 4. Prawo do sprzeciwu
 5. Prawo do wniesienia skargi

IV PLIKI COOKIES – informacje o wykorzystaniu tzw. plików cookies.

 1. Czym są pliki cookies?
 2. W jakim celu Serwis wykorzystuje pliki cookies?
 3. Jak mogę zarządzać moimi zgodami na korzystanie z plików cookies?

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Salon Optyczny „Do zobaczenia” szanuje wszelkie dane klientów i dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.

1. Kontakt z nami
Możesz się skontaktować z Salonem Optycznym „Do zobaczenia” za pośrednictwem serwisów internetowych, pocztą tradycyjną, wniesieniem pisma osobiście do jednego z naszych salonów, telefonicznie lub mailowo, zgodnie z poniższymi danymi:

Salony stacjonarne:

Al. K.E.N. 85 lok. U25 Ul. Zamieniecka 54 lok. U3
02-777 Warszawa 04-158 Warszawa
Tel. (022) 641-24-60
Tel. 664-277-205

Sklep internetowy:

 • allegro@okularowo.pl
 • info@okularowo.pl
 • Tel. 532-314-265

Serwisy internetowe:

 • https://optyk-dozobaczenia.pl/
 • https://www.facebook.com/OptykDoZobaczenia/
 • https://www.facebook.com/OptykGrochow/
 • https://www.instagram.com/optyk_do_zobaczenia/

2. Zmiany w Polityce Prywatności
Salon Optyczny „Do zobaczenia” może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie informując o tym użytkowników i klientów poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności w Serwisie lub serwisach internetowych lub informując o tym klientów poprzez przesłanie zaktualizowanej Polityki Prywatności na ich adresy e-mail.
W związku z tym zalecamy, aby klienci oraz użytkownicy od czasu do czasu sprawdzali aktualną wersję Polityki Prywatności. Jeżeli użytkownik/klient nie akceptuje zmian w Polityce Prywatności powinien zaniechać korzystania z serwisu lub świadczonych przez nas usług.

3. Definicje
Podstawowe pojęcia wykorzystane w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć w następujący sposób:

 • dane osobowe - są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
 • przetwarzanie danych osobowych - jest to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie,
 • administrator danych osobowych - jest to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem,
 • Serwis - sklep internetowy OKULAROWO.PL, którego właścicielem jest salon Optyczny ‘Do zobaczenia”,
 • serwisy internetowe – konta firmowe prowadzone na portalach społecznościowych tj. facebook, instagram oraz firmowe strony prowadzone na serwerach htpps.

II. TWOJE DANE OSOBOWE

1. Kto jest administratorem moich danych?
Salon Optyczny „Do zobaczenia” Paweł Cybulski z siedzibą w Płocku, Ul. Sadowa 43, kod pocztowy 09-402 jest administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu oraz w związku ze świadczonymi usługami.

2. Jakie dane są przetwarzane?
Salon Optyczny „Do zobaczenia” zbiera i przetwarza dane osobowe:

 • klientów,
 • użytkowników Serwisu,
 • osób, na rzecz których klienci zamawiają produkty lub usługi np. wizyt w zakresie pomiaru wzroku (dla celów niniejszej Polityki takie osoby traktowane są jak klienci).

Salon Optyczny „Do zobaczenia” może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. podczas:

 • rejestracji indywidualnego konta w Serwisie,
 • składania zamówień (zakupu),
 • rezerwacji wizyt w Salonach,
 • składania reklamacji lub przekazywania zapytań (np. przez serwisy internetowe) o produkty i usługi świadczone przez Salon Optyczny „Do zobaczenia”.

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Salon Optyczny „Do zobaczenia” należą m.in.:

 • dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego,
 • dane adresowe – takie jak adres zamieszkania (np. przy wysyłce faktury w wersji papierowej lub wykonanych okularów),
 • dane weryfikujące – takie jak wiek lub dotychczasowe wady wzroku (np. przy rezerwacji Wizyty lub odpowiedniego wyboru produktów),
 • dane o Wizycie – takie jak cel Wizyty (np. pomiar wzroku pod kątem dopasowania soczewek kontaktowych lub szkieł korekcyjnych) lub data, godzina i miejsce Wizyty,
 • dane o zamówieniach – takie jak deklarowana wada wzroku.

3. Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do założenia indywidualnego konta w Serwisie, realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na zapytania i reklamacje może odpowiednio uniemożliwić podjęcie działań przez Salon Optyczny „Do zobaczenia” lub zapewnienie odpowiednich działań, usługi lub informacji, których oczekuje klient lub użytkownik.

4. W jakich celach i na jakich podstawach moje dane są przetwarzane?
Twoje dane są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli potocznie nazywane RODO.

5. Jak długo są przechowywane moje dane?
Twoje dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa (np. prawo podatkowe, nakłada na przedsiębiorcę przechowywania dokumentacji w określonych ramach czasowych).

6. Gdzie są przetwarzane moje dane osobowe?
Dane osobowe klientów oraz użytkowników są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Komu są udostępniane moje dane?
Odbiorcą Twoich danych osobowych jest Salon Optyczny „Do zobaczenia”
Ponadto w celu prawidłowej realizacji usług, dane osobowe klientów mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie do osób trzecich realizujących dostawę zamówień np. firm, świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.

8. Czy na podstawie moich danych są podejmowane względem mnie w sposób automatyczny decyzje, które na mnie wpływają?
Dane osobowe klientów nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Klientów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na klientów.

III. TWOJE PRAWA

W przypadku, gdy przepisy prawa tak stanowią oraz na zasadach w nich określonych, Klientowi przysługują określone prawa związane z danymi osobowymi, które są szczegółowo opisane poniżej. Niektóre z tych uprawnień tj. prawo wglądu do danych i ich poprawiania oraz usuwania klient może realizować bezpośrednio w naszym Salonie.

1. Jak mogę realizować moje prawa?
Możesz zwrócić się z określonym żądaniem do nas z wykorzystaniem danych kontaktowych, wskazanych w ppkt. Kontakt z nami .
Po wpłynięciu Twojego żądania i ewentualnej weryfikacji Twojej tożsamości podejmiemy w związku z Twoim żądaniem odpowiednie działania.
Zgodnie z prawem otrzymasz od nas stosowną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, ale (co do zasady) nie później niż w ciągu miesiąca. W sytuacji, w której Twoje żądanie jest wyjątkowo skomplikowane lub prosisz nas jednocześnie o realizację wielu żądań, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim wypadku zostaniesz poinformowany o takim przedłużeniu terminu. Odpowiedzi udzielane na Twoje pytania oraz komunikacja z Tobą i nasze działania związane z Twoimi żądaniami są (co do zasady) wolne od opłat.

2. Prawo dostępu

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Możesz zwracać się do Salonu Optycznego „Do zobaczenia” z pytaniami dotyczącymi:

 • potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe,
 • celów przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • informacji o planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych,
 • informacji o przysługujących Ci prawach związanych z Twoimi danymi osobowymi,
 • informacji o źródłach Twoich danych osobowych w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od Ciebie,
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji względem Ciebie na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o profilowaniu

3. Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do sprostowania danych - masz prawo do żądania korekty Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych masz prawo do żądania ich uzupełnienia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - masz prawo do żądania „zablokowania” Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. w wypadku: - kwestionowania przez Ciebie prawidłowości Twoich danych (na okres sprawdzenia przez nas ich poprawności) oraz - wniesienia przez Ciebie sprzeciwu  „Zablokowanie” Twoich danych polega na tym, że Salon Optyczny „Do zobaczenia” będzie mogło w dalszym ciągu przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie będziemy mogli ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób, za wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. gdy wymaga tego ważny interes publiczny),
 • prawo do przenoszenia danych - masz prawo do żądania od Salonu Optycznego „Do zobaczenia” wydania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Masz także prawo do żądania od Salonu Optycznego „Do zobaczenia” przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy tylko sytuacji, w których Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy (np. gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji zamówienia produktów Salonu Optycznego „Do zobaczenia”).
 • prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) - masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach, m.in. gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw). Twoje prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych Salonu Optycznego „Do zobaczenia” (np. zgodnie z obowiązkami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych).

4. Prawo do cofnięcia zgody
Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody możesz także skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych.

Uwaga! Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że Salon Optyczny „Do zobaczenia”  nie będzie mógł realizować dla Ciebie usług, których podstawą była Twoja zgoda.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

5. Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Salonu Optycznego „Do zobaczenia”.

Sprzeciw możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W razie wniesienia sprzeciwu względem:

 • przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Salon Optyczny „Do zobaczenia” nie będzie mogło przetwarzać Twoich danych osobowych,
 • przetwarzania danych osobowych do innych celów – Salon Optyczny „Do zobaczenia”  nie będzie mogło przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będą istniały uzasadnione i ważne prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Salonu Optycznego „Do zobaczenia”  i nie dotyczy ono przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie wykonania umowy, Twojej zgody lub innych podstawach prawnych.

6. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

IV. PLIKI COOKIES

1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu oraz klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) co do zasady domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika i klienta. W takim wypadku użytkownicy Serwisu i klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu i klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. W jakim celu Serwis wykorzystuje pliki cookies?

Salon Optyczny „Do zobaczenia” wykorzystuje pliki cookies do następujących celów:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika i klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu i klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji klienta (po zalogowaniu), dzięki której klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • utrzymywania informacji o produktach dodanych przez klienta do „koszyka”.

3. Jak mogę zarządzać moimi zgodami na korzystanie z plików cookies?

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika i klienta. Użytkownicy Serwisu i klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu i klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Uwaga! Wycofanie przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies może oznaczać ograniczenie niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym m.in. brak możliwości „zapamiętania”:

 • Zakupów w Twoim koszyku,
 • Twoich haseł i loginów,
 • Twoich ustawień językowych,
 • Twojej strefy czasowej.
 • Twoich preferencji, co do rozdzielczości ekranu.